Visie

1. Inleiding
Kinderen opvoeden. Elke ouder doet het en meestal gaat het goed. Toch blijkt dat alle ouders zich wel eens vragen stellen over opvoeden. Het complexer worden van onze samenleving, het wegvallen van de traditionele opvoedingspatronen, de diversiteit aan gezinsvormen en de individualisering van de maatschappij spelen elk hun rol in de permanente vraag naar ondersteuning in de opvoeding van kinderen. Deze maatschappelijke evoluties brengen onzekerheid en twijfel teweeg bij ouders en andere opvoeders in de opvoeding van kinderen. Opvoedingsondersteuning tracht een antwoord te zijn op deze vraag en kan beschouwd worden als een belangrijke vorm van dienstverlening om opvoeders te ondersteunen in hun pedagogische taak en te voorkomen dat vragen en twijfels zich kunnen omvormen tot problemen.

2. Uitgangspunten opvoedingswinkel
a. Laagdrempelige en anonieme ondersteuning voor iedereen
De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. Zowel de modale opvoeder, kansarme gezinnen, grootouders, leerkrachten als hulpverleners kunnen met hun vraag terecht bij de opvoedingswinkel. De opvoeder kan bij de opvoedingswinkel zijn wijze tot contactname (persoonlijk contact, telefoon, email, facebook) alsook het aanbod (folder, boek, vorming, adviesgesprek) afstemmen op de eigen behoefte. De opvoedingswinkel is daarnaast ook een dienstverlening waar opvoeders anoniem hun verhaal kunnen doen. Er worden geen namen, adressen of dossiers verzameld maar er vindt enkel een registratie van de aard van de vraag per gemeente plaats.

b. Outreachend, empowerend en vraaggericht werken met bijzondere aandacht voor netwerkversterkend werken.
De opvoedingswinkel probeert zo veel mogelijk outreachend te werken en actief in te zetten op het leggen van het contact met de doelgroep. De opvoedingswinkel wil aanwezig zijn daar waar ouders, grootouders, leerkrachten, etc. samenkomen om op die manier opvoedingsondersteuning te integreren in het leven van alle dag.
Daarnaast zet de opvoedingswinkel ook in op het bevorderen van een proces waarin ouders meer greep en een eigen regie krijgen op hun manier van opvoeden. De opvoedingswinkel gelooft in het eigen kunnen en de mogelijkheden van elke ouder en zijn netwerk. Elke medewerker zal dan ook trachten de aanwezige competenties van de ouders te versterken, de eigen keuze en inzet van de ouder te vertrouwen en respecteren en indien gewenst ook samen te zoeken naar de krachten en competenties binnen de eigen sociale omgeving.
Vraaggericht werken betekent voor de opvoedingswinkel een aanbod creëren op maat van de betrokken partner. In individuele contacten met ouders zal de opvoedingswinkel het gezin steeds centraal zetten en vertrekken vanuit de vraag die leeft bij de ouder. Het advies wordt daarom afgestemd op de normen, waarden en belevingswereld van die specifieke ouder. Daarnaast is het ook van belang dat de opvoedingswinkel herkent wat de noden zijn op een breder niveau (gemeentelijk, regionaal,…) om ook hier een aanbod voor te creëren.

c. Samenwerking met belangrijke partners in opvoedingsondersteuning
De opvoedingswinkel gaat uit van een lokaal en regionaal samenwerkingsverband met alle partners in opvoedingsondersteuning. Door de samenwerking met partners aan te gaan, tracht de opvoedingswinkel een groot aanbod aan lokale en regionale initiatieven voor opvoedingsondersteuning te verzamelen. De opvoedingswinkel acht deze samenwerking ook van belang om het handelen in kader van nieuwe beleidsbeslissingen op elkaar af te stemmen.

3. Aanbod opvoedingswinkel
De huidige opvoedingswinkel kiest er voor om de focus niet enkel te leggen op individuele contacten in de vorm van adviesgesprekken maar een meersporenbeleid na te streven. De opvoedingswinkel wil preventieve opvoedingsondersteuning aanbieden door zowel een individueel aanbod als een groepsaanbod te voorzien. Daarnaast werkt de opvoedingswinkel intensief samen met zowel lokale als regionale partners.
Individueel aanbod aan ouders
• Infotheek
• Advies en info
• Pedagogisch adviesgesprekken
• Indien gewenst aanbod op maat in de vorm van een kortdurend traject, zoals
o Warme doorverwijzing
o Overbruggingstraject
o Opstellen netwerkplan
o Enz…
Individueel aanbod aan professionelen
• Infotheek
• Casusbespreking/Adviesverlening
• Observatiemomenten + bespreking

Groepsaanbod (zowel ouders als professionelen)
• Vormingsavonden
• Workshops
• Ontmoetingsmomenten
• Oudercursussen (Weerbaarheid, Emoties bij tieners)
• Ouder- en Kindcursus (Weerbaarheid)
• Informatieverlening via (sociale) media
• Ondersteuning in het uitwerken van lokale/regionale initiatieven omtrent opvoedingsondersteuning

Bereiken van specifieke doelgroepen (vb. kansarmen)
• Ontmoetingsgroep voor specifieke doelgroep: KABAS
• Samenwerking met bestaande instanties (vb. Valkenhof)
• Ondersteuning in het uitwerken van lokale/regionale initiatieven omtrent opvoedingsondersteuning bij specifieke doelgroepen (vb. ondersteuning vrijwilligers ’t Kanske)

Netwerking
• Deelname aan lokale overlegmomenten
• Organiseren van een regionale beleidsgroep en inhoudelijk stuurgroep omtrent
opvoedingsondersteuning
• Netwerking in kader van verdere professionalisering
• Lokaal/regionaal overleg in kader van de Huizen van het kind

De concrete uitwerking van het bovenstaande aanbod is afhankelijk van enerzijds de subsidiëring van de lokalen besturen en de prioriteiten die in samenspraak met het bestuur worden gekozen. De opvoedingswinkel Noord-Limburg beschouwt opvoedingsondersteuning in deze bovenstaande vorm dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.